Novinky 2023
plastové parapety

Všeobecné obchodní podmínky společnosti PV Plast spol. s r.o.

(dále jen společnost)

I. Všeobecná ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) tvoří nedílnou součást smluvního vztahu uzavřeného mezi smluvními stranami. Veškeré změny těchto podmínek vyžadují písemnou formu, a to pod sankcí neplatnosti. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.
 2. Vzájemné vztahy mezi smluvními stranami se řídí obchodním zákoníkem, pokud ve všeobecných obchodních podmínkách není stanoveno jinak.
 3. Jestliže si strany při jednání o uzavření smlouvy navzájem poskytnou informace označené jako důvěrné, nesmí strana, které byly tyto informace poskytnuty, je prozradit třetí osobě a ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby, a to bez ohledu na to, zda dojde k uzavření smlouvy, či nikoli. Kdo poruší tuto povinnost, je povinen nahradit druhé straně vzniklou škodu.

II. Dodací podmínky
 1. Kupující je povinen zaslat Společnosti objednávku na e-mail (v případě elektronické objednávky) nebo ji zaslat na adresu Společnosti. Objednávka musí obsahovat tyto údaje:
  • jméno a příjmení u fyzických osob, či označení obchodní firmy kupujícího,
  • u fyzických osob bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, u právnických osob sídlo kupujícího,
  • dodací a fakturační adresa, jsou-li odlišné od adres uvedených výše,
  • IČ a DIČ kupujícího,
  • bankovní spojení a číslo účtu kupujícího,
  • druh zboží a jeho množství,
  • označení zboží podle položek v katalogu Společnosti,
  • podpis kupujícího, popř. statutárního orgánu nebo zmocněného či v běžném obchodním styku oprávněného zaměstnance kupujícího, včetně vypsání jeho jména,
  • výpis z obchodního rejstříku, popř. kopie živnostenského oprávnění, osvědčení o registraci plátce DPH v příloze objednávky, pokud již nebyly Společnosti předloženy dříve,
  • objednávku, která nesplňuje předepsané údaje, je Společnost oprávněna odmítnout nebo vrátit objednavateli k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Dodávkou zboží uskutečněnou Společností v souladu s objednávkou dochází k uzavření kupní smlouvy v plném rozsahu. V případě, že je objednávka vydána Společností jako formulář, ať již v písemné, elektronické, či jiné podobě, uskutečňuje kupující objednávání zboží na tomto formuláři.
 3. Dodávkou zboží Společností je okamžik předání zboží kupujícímu. Dílčí plnění je přípustné a kupující není oprávněn je odmítnout.
 4. Předmětem koupě je zboží dodávané Společností. Výběr zboží provede kupující objednávkou podle katalogu, nabídky nebo obdobného podkladu za tím účelem vydaného Společností.
 5. Pokud není dohodnuto jinak, zboží se dodává pouze na základě objednávky kupujícího, ve lhůtě 5 pracovních dnů. Objednávka se činí písemnou formou, faxem, formou přenosu dat po síti INTERNET. V případě objednávky jinou než písemnou formou si Společnost vyhrazuje právo neposkytnout plnění bez dodatečného potvrzení písemnou formou.
 6. U zboží, jehož cena nepřesáhne jednotlivě nebo společně při jedné dodávce částku 25.000 Kč bez DPH, kupující uhradí přepravné a balné. Při jednotlivé dodávce zboží v hodnotě nad 25.000,- Kč bez DPH je možné úhradu přepravného a balného individuálně dohodnout. Kupující potvrdí převzetí zboží zaměstnanci Společnosti, případně pověřenému dopravci nebo přepravní služby (PPL, General Parcel, TOPTRANS) na dodacím dokladu. Potvrzení musí obsahovat řádné označení kupujícího v souladu s obecně závaznými předpisy a uvedení jména a příjmení osoby, která převzetí potvrzuje.
 7. Kupující bere na vědomí, že dopravce není povinen ověřovat soulad údajů uvedených v potvrzení s údaji dle výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu. Kupující nese plnou odpovědnost za dodržení uvedeného postupu a správnost vyznačených údajů. Kupující rovněž plně odpovídá za to, zda zboží bylo převzato osobou oprávněnou k převzetí podle výše uvedených ustanovení. V případě, že později dojde k jakýmkoli pochybnostem o dodávce z důvodu nejasného nebo nepřesného označení kupujícího na dodacích dokladech, považuje se dodávka za řádně provedenou a kupujícím převzatou.
 8. Pokud kupující nesdělí Společnosti jinou adresu k provedení dodávky, platí, že místem dodání je místo určení uvedené kupujícím v objednávce. V případě uvedení více adres Společnost může splnit dodávku předáním na jakékoli z těchto adres, pokud není objednávkou kupujícího místo dodání přesně specifikováno. Totéž platí i v případě, že objednávkou sice místo specifikováno je, ovšem provedení dodávky na uvedenou adresu se ukázalo být nemožným nebo značně obtížným.
 9. Dodacím dokladem podle předchozích ustanovení je zpravidla dodací list. Při fakturaci bude kopie potvrzeného dodacího listu připojena k faktuře.
 10. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.
 11. Vratný obalový materiál musí být do 14 dnů na náklady kupujícího vrácen Společnosti v použitelném stavu, pokud nebyla učiněna jiná dohoda mezi Společností a kupujícím. Speciální balení zboží (např. kartony, bedny, bednění, apod.) může být použito, pokud to dle úvahy Společnosti bude nezbytné nebo žádoucí. Při speciálním balení bude Společnost kupujícímu účtovat cenu balení ve výši vlastních nákladů.

III. Cena a platební podmínky
 1. Kupní cena je stanovena Ceníkem a je vždy vyznačena pro příslušný druh zboží ve faktuře. Kupující je s Ceníkem seznámen.
 2. Cena je splatná v den určený fakturou. Není-li fakturou tento den stanoven, nastává splatnost 14. dnem od data vystavení faktury (data zdanitelného plnění).
 3. V případě první objednávky novým kupujícím je dle rozhodnutí Společnosti kupní cena splatná při odběru zboží, nebo na základě předem vystavené zálohové faktury. V tomto případě se dodávka zboží uskuteční až po uhrazení kupní ceny uvedené v zálohové faktuře.
 4. Octne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny jednotlivé dodávky, je Společnost oprávněna na něm požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky denně. V tomto případě zůstává zboží i nadále majetkem Společnosti až do úplného uhrazení faktur(y).Trvá-li prodlení kupujícího déle než 30 dnů, je Společnost oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem jeho doručení kupujícímu. Za doručení se považuje rovněž okamžik převzetí faxové zprávy nebo elektronické pošty na zařízení kupujícího.
 5. Strany jsou v takovémto případě povinny si navzájem vrátit vše, co podle této smlouvy získaly. Vracení zboží namísto úhrady je možné pouze na výzvu Společnosti nebo po dohodě s ní a děje se na vlastní náklad a nebezpečí kupujícího.
 6. V případě další objednávky ze strany kupujícího, který je dle bodu 4. již v prodlení se zaplacením kupní ceny faktur(y), bude plnění této objednávky odloženo do doby plného uhrazení kupní ceny.

IV. Reklamace zboží
 1. Kupující je povinen během 24 hodin od příchodu zboží do místa určení odeslat Společnosti oznámení o převzetí zboží, které obsahuje název firmy a jméno příjemce, datum převzetí, množství, číslo dopravního prostředku, číslo nákladního listu a obchodní jméno dopravce či přepravní služby.
 2. Kupující je dále povinen po příchodu zboží do místa určení zjistit stav zboží a jeho množství. Množstevní vady je povinen reklamovat písemně do 48 hodin od příchodu zboží. Přepočítání zásilky musí být provedeno za účasti dopravce nebo přepravní služby. Jakostní vady zjistitelné při zachování řádné odborné péče už při přejímce zboží je kupující povinen reklamovat u Společnosti písemně do 48 hodin od příchodu zboží do místa určení.
 3. Ostatní vady musí být reklamovány ihned po jejich zjištění, nejpozději však do 10 dnů od příchodu zboží do místa určení.
 4. Kupující je povinen doložit reklamaci patřičnými doklady tak, aby Společnost mohla vady dodávky řádně a včas uplatnit v zahraničí, u dopravce, přepravní služby, pojišťovny či jiné osoby. Doklady o skrytých vadách je povinen předložit do 15-ti dnů od ohlášení reklamace, vady množství je vždy povinen doložit nákladním listem, reklamačním listem, potvrzením řidiče vozidla, případně jiným zápisem.
 5. Nároky jsou uplatněny včas, pokud bylo jejich uplatnění vad stanovených lhůtách doručené Společnosti. Nedodržení stanovených lhůt nebo nedoložení nároků požadovanými doklady má za následek zánik práv kupujícího z vad plnění.

V. Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem jejich podpisu osobou k tomu oprávněnou za Společnost PV Plast spol. s r.o. V případě jejich zveřejnění na internetové stránce Společnosti nabývají účinnosti dnem následujícím po zveřejnění. Nově vydané Podmínky ruší Podmínky předchozí. Právní vztahy založené na základě Podmínek se posuzují vždy podle Podmínek platných v době vzniku právního vztahu.

Ve Valašském Meziříčí dne 1. 2. 2011