Novinky 2023
plastové parapety

Všeobecné obchodní podmínky společnosti PV Plast spol. s r.o.

(dále jen společnost)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti PV Plast spol. s r.o. (dále jen „obchodní podmínky“), se sídlem M. Alše 915, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, identifikační číslo: 03347893, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 59893 (dále jen „PV Plast“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, smlouvy o dílo nebo jiné smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi společností PV Plast a jiným podnikatelem nebo právnickou osobou (dále jen „zákazník“).
 2. Tyto obchodní podmínky se vztahují na zákazníky, kteří jsou podnikateli a na právnické osoby.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě ve formě závazné objednávky. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé smlouvy.
 4. Znění obchodních podmínek může PV Plast jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY
 1. Veškerá prezentace zboží, služeb a jiných plnění PV Plastu umístěná na webu https://www.pvplast.cz/ (dále jen „webové rozhraní“), je informativního charakteru a PV Plast není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se proto nepoužije.
 2. Webové rozhraní obsahuje informace o nabízeném zboží včetně relevantních technických dat každého zboží s možným volitelným příslušenstvím.
 3. Kupující je povinen zaslat PV Plastu objednávku na e-mail nebo ji zaslat na adresu společnosti. PV Plast je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Objednávka musí obsahovat tyto údaje: a. jméno a příjmení u fyzických osob, či označení obchodní firmy kupujícího
  b. u fyzických osob bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, u právnických osob sídlo kupujícího
  c. dodací a fakturační adresa, jsou-li odlišné od adres uvedených výše
  d. IČ a DIČ kupujícího
  e. bankovní spojení a číslo účtu kupujícího
  f. druh zboží a jeho množství
  g. označení zboží podle položek v katalogu PV Plastu
  h. podpis kupujícího, popř. statutárního orgánu nebo zmocněného či v běžném obchodním styku oprávněného zaměstnance kupujícího, včetně vypsání jeho jména
  i. výpis z obchodního rejstříku, popř. kopie živnostenského oprávnění, osvědčení o registraci plátce DPH v příloze objednávky, pokud již nebyly PV Plastu předloženy dříve

  Objednávku, která nesplňuje předepsané údaje, je PV Plast oprávněn odmítnout nebo vrátit objednavateli k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.
 4. Smlouva na plnění dodávky zboží je ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku uzavřena okamžikem, kdy je závazná objednávka zákazníka, obsahující všechny předepsané údaje, doručena PV Plastu.
 5. Zákazník může také některé zboží závazně objednat prostřednictvím e-shopu na stránkách www.pvplast.cz. Smlouva na plnění je v takovém případě uzavřena dokončením objednávky v e-shopu ze strany zákazníka.
 6. V případě zrušení objednávky ze strany zákazníka má PV Plast nárok na storno poplatek ve výši 90% z ceny zboží. Pokud již PV Plast vynaložil v souvislosti s plněním smlouvy náklady, náleží mu též náhrada těchto účelně vynaložených nákladů v plné výši. V případě zrušení objednávky ze strany zákazníka ohledně zboží speciálně upraveného dle požadavků zákazníka má PV Plast právo na storno poplatek ve výši 100% z ceny.

III. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může zákazník uhradit PV Plastu následujícími způsoby: bezhotovostně po dodání zboží převodem na bankovní účet PV Plastu, který bude zákazníkovi za tímto účelem sdělen např. uvedením na faktuře (dále jen „účet PV Plast“); v hotovosti na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce; bezhotovostně před odesláním zboží převodem na účet PV Plast na základě zálohové faktury. PV Plast si vyhrazuje právo v každém konkrétním případě určit zákazníkovi způsob placení ceny zboží.
 2. Společně s cenou zboží je zákazník povinen zaplatit PV Plastu také náklady spojené s balením a dodáním plnění ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou cena zboží jakož i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. Kupující hradí přepravné a balné u zboží dle aktuálně platného ceníku dopravného PV Plastu.
 4. Při bezhotovostní platbě je cena splatná do 14 dnů od vystavení faktury PV Plastem, není-li smluvními stranami dohodnuto v konkrétním případě jinak. Závazek zákazníka uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet PV Plastu.
 5. V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.
 6. PV Plast je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny ještě před odesláním zboží zákazníkovi.
 7. PV Plast vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkem daňový doklad – fakturu. PV Plast je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu zašle PV Plast zákazníkovi nejpozději společně se zbožím nebo po dohodě se zákazníkem v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.
 8. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek vzniká PV Plastu právo na smluvní poplatek z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Nárok PV Plastu na náhradu škody, která prodlením zákazníka vznikla, tím není dotčen.
 9. PV Plast si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu plnění a vlastnické právo přechází na zákazníka až úplným zaplacením ceny. Pro odstranění pochybností smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2160 OZ.
 10. Mezi smluvními stranami je ve smyslu ust. § 1931 OZ ujednáno, že pokud zákazník plní ve splátkách a nesplní některou splátku řádně a včas, ztrácí tím zákazník výhodu splátek a zbývající část kupní ceny se stává splatnou prvním dnem prodlení zákazníka s úhradou předmětné splátky.

IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 1. Do doby převzetí zboží zákazníkem je PV Plast oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí PV Plast zákazníkovi cenu, která již byla zákazníkem zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený pro tento účel zákazníkem nebo na účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny (pokud zákazník žádný do 5 dnů od odstoupení PV Plastu nesdělí), a to po započtení účelně vynaložených nákladů ze strany PV Plast na plnění smlouvy.
 2. PV Plast je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li zákazník v prodlení s úhradou ceny zboží déle než 30 pracovních dnů. Zároveň má v tomto případě PV Plast právo na smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny zboží/služby.
 3. Zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno, resp. které převzal.
 4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. V případech smluv sjednaných elektronickou cestou postačí odstoupení zaslané e-mailem. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je PV Plast oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

V. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ/DOBA PLNĚNÍ
 1. V případě, že je způsob dopravy dohodnut na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li PV Plast podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené zákazníkem v závazné objednávce, je zákazník povinen převzít zboží při dodání.
 3. Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. O vadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o vadách obalu, ztrácí zákazník nároky plynoucí z porušeného obalu zboží a PV Plast nenese odpovědnost za škodu z toho vzniklou.
 4. Neprodleně po převzetí zboží je zákazník povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je zákazník povinen jej oznámit PV Plastu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné vady je zákazník povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat PV Plastu spolu s oznámením vady (reklamací).
 5. Vratný obalový materiál je kupující povinen na své náklady PV Plastu v použitelném stavu vrátit, leda bylo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Speciální balení zboží (např. kartony, bedny, bednění, apod.) může být použito, vyhodnotí-li to PV Plast jako nezbytné či žádoucí. Při speciálním balení bude PV Plast kupujícímu účtovat cenu balení ve výši vlastních nákladů.
 6. Nepřevzetím zboží ze strany zákazníka není dotčeno právo PV Plastu požadovat úhradu ceny v plné výši.
 7. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že doba dodání zboží je stanovena jako nezávazná. PV Plast je oprávněn dobu dodání zboží prodloužit v závislosti na výskytu objektivních okolností, která brání dodání v původně stanovené lhůtě. Za objektivní okolnosti se považují takové okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli PV Plastu a nebyly známy při uzavření smlouvy, jako např. vyšší moc, změna právních předpisů, prodlení dodavatele PV Plastu. O prodloužení doby dodání zboží je PV Plast povinen zákazníka vyrozumět bez zbytečného odkladu. Zákazník bere na vědomí, že závazek PV Plastu dodat zboží nemá povahu fixního závazku. Prodloužení doby dodání zboží není porušením smluvní povinnosti PV Plastu a zákazní není oprávněn z tohoto důvodu od smlouvy odstoupit.
 8. V případě, že zákazník neumožní dodání na adrese svého sídla, na jiné, jím označené adrese nebo prostřednictvím dopravce, je mezi smluvními stranami ujednáno, že náhradním místem plnění je adresa sídla PV Plast. Zákazník je povinen na adrese sídla PV Plast předmět plnění na své náklady převzít ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne oznámení této skutečnosti a uhradit veškeré náklady na dodání, které PV Plast vynaložil na pokus o marné dodání předmětu plnění. Nepřevezme-li zákazník předmět plnění ve stanovené lhůtě, je PV Plast oprávněn účtovat zákazníkovi poplatek za uskladnění a náklady přepravy vyúčtované zvoleným přepravcem.
 9. PV Plast má při prodlení zákazníka s převzetím plnění právo na smluvní pokutu ve výši 15 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zákazníka povinnosti řádně zaplatit cenu a nevylučuje právo prodávajícího na náhradu škody vzniklé tímto prodlením.

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 1. PV Plast odpovídá za vady předmětu plnění, které existovaly již v době přechodu nebezpečí škody na zákazníka. Za vady, které vzniknou později, odpovídá PV Plast pouze pokud je způsobil porušením své povinnosti. PV Plast neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku podmínek nebo materiálu, které zajistil zákazník a na jejichž použití trval.
 2. PV Plast neposkytuje žádnou záruku za jakost, ledaže vystaví zákazníkovi zvláštní záruční list formou jednostranného prohlášení PV Plastu o záruce.
 3. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.
 4. Práva zákazníka z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména ustanoveními § 2099 až 2112.
 5. Zákazník je povinen nakládat s předmětem plnění vždy s dostatečnou péčí, aby případné vady byly včas zjištěny. Oznámení vady je zákazník povinen provést bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději následující kalendářní den po zjištění vady. Skrytou vadu je zákazník povinen oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 6 měsíců od převzetí zboží.
 6. Zákazník oznámí PV Plastu vadu vždy písemně (elektronickou poštou). PV Plast sdělí zákazníkovi bez zbytečného odkladu způsob prověření oznámení o výskytu vady, zejména zda je nezbytné provést prověření vady v místě dodání nebo zda zákazník doručí vadný předmět plnění do sídla PV Plastu. V případě, že zákazník doručuje vadný předmět plnění do sídla PV Plastu, je povinen ho zabezpečit tak, aby nedošlo k jeho poškození. Zásilka musí být označena jako „reklamace“ a musí obsahovat nejméně reklamovaný předmět plnění (včetně příslušenství), kopii nákupního dokladu, předávací protokol, podrobný popis vady a dobu jejího zjištění, kontaktní údaje zákazníka, příp. doklady o předcházející reklamaci).
 7. O zvoleném způsobu řešení reklamace rozhodne PV Plast po přezkoumání řádně reklamované vady ze strany zákazníka. Pokud zákazník považuje vadu za podstatné porušení smlouvy, je povinen to PV Plastu doložit a prokázat.
 8. K odstranění vady je PV Plast oprávněn vždy na prvním místě dodat zákazníkovi chybějící zboží nebo odstranit vadu opravou zboží.
 9. Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že zákazník nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.
 10. Práva z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud o vadě před převzetím věci věděl nebo vadu sám způsobil.
 11. Nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; na věci prodávané za nižší cenu; nebo vyplývá-li to z povahy věci. Dále se nároky z odpovědnosti za vady nevztahují na vady zboží způsobené (i) nesprávným, nedostatečným, neodborným či nepřiměřeným jednáním či opomenutím při skladování, manipulaci, instalaci, obsluze, užívání, údržbě a zabezpečení v rozporu s návody, pravidly a postupy sdělenými prodávajícím v dokumentaci ke zboží a/nebo při montáži, uvedení do provozu a zaškolení a/ nebo v rozporu s obecně známými pravidly, postupy a zásadami; (ii) nezajištěním podmínek pro skladování, manipulaci, instalaci, obsluhu, užívání, údržbu předmětu koupě spočívajících zejm. v dodržování limitů teploty, prašnosti, vlhkosti prostředí, chemických a mechanických vlivů; (iii) provedením úprav, změn, oprav, zásahů ze strany kupujícího nebo třetí nekvalifikované osoby.
 12. PV Plast nese odpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou zbožím pouze tehdy, je–li prokazatelné, že taková újma byla způsobena záměrně nebo hrubou nedbalostí zástupce nebo zaměstnance PV Plast. PV Plast nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené zbožím na movitém nebo nemovitém majetku z důvodu nesprávného použití zboží. Náhrada veškeré škody způsobené vadou zboží je omezena do výše 10 % z hodnoty příslušné dodávky zboží, se kterou je spojena vzniklá škoda. Zákazník je povinen omezit odpovědnost PV Plastu za škody vůči třetím osobám a majetku do stejné míry, jak je vymezeno v tomto odstavci.
 13. V případě, kdy PV Plast neuzná reklamované vady (nejedná se o zákonnou ani záruční odpovědnost), je oprávněn vyúčtovat zákazníkovi náklady na ověření oprávněnosti reklamace a posouzení vady. Zákazník je povinen vyúčtované náklady uhradit PV Plastu ve lhůtě splatnosti daňového dokladu, který mu bude zaslán. Zároveň PV Plast sdělí zákazníkovi způsob, termín a náklady na případné odstranění neuznané poruchy zboží a může se s ním dohodnout, že vadu odstraní za úplatu.

VII. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
 1. Zákazník souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení PV Plastem na elektronickou adresu či na telefonní číslo zákazníka.
 2. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky vůči PV Plastu z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač zákazníka, může zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

VIII. DORUČOVÁNÍ
 1. Veškeré písemnosti týkající se nebo související se smlouvou na dodávku zboží nebo poskytnutí služby může PV Plast doručovat na elektronickou adresu zákazníka.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Pokud vztah založený smlouvou s PV Plastem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že takovýto právní vztah podléhá českému právu a pro případné spory je dána příslušnost českých soudů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Ve Valašském Meziříčí dne 1. června 2024