PV Plast spol. s r.o.
Predávajúci:
PV Plast spol. s r.o.
M. Alše 915, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, Česká republika
IČO: 03347893 DIČ: CZ03347893
zápis v obchodnom registri: Krajský soud v Ostravě, číslo spisu C 59893
číslo účtu: 6817400217 / 0100


Kupující - spotrebitel:
je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. (§ 53 ods.3 Občianskeho zákonníka ČR).
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Tento internetový obchod sa vo svojej činnosti riadi zákonom č. 101/2000 Zb. ČR, o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.
Objednávka
Vyplnením a odoslaním objednávky cez nákupný košík potvrdzujete súhlas s týmito obchodnými podmienkami. O prijatí objednávky budete informovaný potvrdzovacím e-mailom. Pokiaľ od nás potvrdzovací e-mail nedostanete, kontaktujte nás na objednavky@pvplast.cz. Pokiaľ Vami objednaný tovar nie je momentálne na sklade, alebo nie je možné dodržať uvedený dodací termín, budete o tejto skutočnosti informovaní. Ak v takom prípade vykonáte do 24 hodín storno objednávky, buď prostredníctvom elektronickej pošty, alebo telefonicky, objednávka je považovaná za zrušenú.
Odstúpenie od zmluvy
Pri uzatvorení zmluvy za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku (§53 Občiansky zákonník) má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní od prevzatia plnenia (§ 53 ods. 7 Občiansky zákonník). Mimo prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne uvedené a Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmlúv (§53 ods. 8 Občiansky zákonník, písmeno a-f). Ak uplatní Spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy podľa vyššie uvedeného, ​​má Dodávateľ právo len na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru (§53 ods. 10 Občiansky zákonník) alebo išli hodnota plnenia zmluvy znížená (došlo k čiastočnému spotrebovanie, opotrebovanie či neúplnému vrátenie tovaru), je Spotrebiteľ povinný chýbajúce hodnotu nahradiť v peniazoch (§ 458 Občiansky zákonník). Dodávateľ je zároveň povinný vrátiť Spotrebiteľovi zaplatenej finančnej čiastky najneskôr do 30 dní od odstúpenia. Odstúpenie od zmluvy je vhodné oznámiť Dodávateľovi písomnou formou, ktorú možno priložiť k vrátenému tovaru, Dodávateľ odporúča pred zaslaním tovaru poistiť. Pokiaľ nedôjde k vzájomnej dohode o predĺžení platnosti uzatvorenej zmluvy, napríklad z dôvodu zmeny ceny, ukončenie výroby atď., Môže bez sankcií od zmluvy odstúpiť Spotrebiteľ aj Dodávateľ. O svojom rozhodnutí o odstúpení zmluvy je nutné druhú stranu informovať písomnou formou alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie email.
Spracovanie objednávky
Vaša objednávka je okamžite zaevidovaná a spracovaná do výrobného príkazu a tento odovzdaný do výroby k realizácii zákazky. V priebehu výroby už nemožno meniť parametre jednotlivých prvkov. V prípade nejasností má prevádzkovateľ, prípadne jeho zodpovedný zástupca právo kontaktovať zákazníka prostredníctvom ním oznámených údajov. Ak nebude možné kontaktovať zákazníka telefonicky alebo emailom uvedeným v objednávke, pretože údaje budú nesprávne, alebo ak zákazník neopraví požadované údaje ani po upozornení prevádzkovateľom, objednávka bude stornovaná.
Spôsob platby
Na výber máte z nasledujúcich typov platieb:
 1. Dobierkou - Objednaný tovar Vám pošleme prepravnou službou na dobierku
  • a / Geis Parcel CZ s.r.o. – velikost balíka do 2 m
  • b / TOPTRANS EU, a.s. – balík dlhši ako 2 m
 2. Bankovým prevodom - Po objednaní tovaru Vám bude zaslaná zálohová faktúra. Tovar Vám bude zaslaný v okamihu, keď platba za tovar, ktorý si u nás objednáte, príde na náš účet č.: 6817400217 / 0100
 3. Osobne v hotovosti - Hotovostné platbou priamo pri odbere parapetov v našej firme.

Dodacie podmienky a doprava
Zákazky sú expedované podľa možností našej výroby, podľa dostupnosti a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom termíne po obdržaní Vašej záväznej objednávky, zvyčajne do 3 pracovných dní. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie na požadované miesto a prevzatia. Tovar môže prevziať len osoba k tomu oprávnená. V prípade dovozu tovaru zaisťuje dopravu predávajúci. Spôsob dopravy a prípadná úhrada dopravy je dohodnutá medzi kupujúcim a predávajúcim pred potvrdením objednávky. Kupujúcemu budú účtované náklady na balné a dopravu podľa druhu tovaru a ceny objednávky nasledovne:
a/ Parapety do délky 2m:
- pri cene objednávky 100€ je dopravné 7.10 €
- pri cene objednávky viac ako 100€ a do 150€ je dopravné 4.00 €
- pri cene objednávky viac ako 150€ je dopravné 0.00 €
b/ Parapety nad 2m délky:
- bude dopravné kalkulované podľa tarifu prepravnej spoločnosti TOPTRANS EU a.s.
Prevzatie tovaru
Kupujúci je povinný ihneď pri prevzatí tovaru spolu s Dopravcom prekontrolovať nepoškodenosť zásielky a jej kompletnosť. Ak zistí kupujúci vady, má právo zásielku odmietnuť s tým, že zásielka je napríklad neúplná alebo poškodená. Pokiaľ ju aj napriek tomu prijme alebo zistí poškodenie tovaru prepravou po odstránení obalu, uplatní Kupujúci bezodkladne reklamáciu u Dopravca zápisom o poškodení zásielky prepravou. V prípade zistenia poškodenia tovaru po jeho prevzatí od prepravnej služby, aj keď je obal neporušený, je nutné do 24 hod. Nahlásiť písomne ​​na adresu predávajúceho objednavky@pvpplast.cz konkrétne poškodenie podľa položiek z dokladu a to vrátane opisu poškodenia a fotodokumentácie. V takom prípade dodávateľ ako objednávateľ prepravy zaháji reklamačné konanie so zmluvným dopravným prepravcom. V prípade, ak kupujúci požaduje dodanie nového tovaru pred vrátením reklamovaného alebo pred ukončením reklamačného konania, môže predajca tento tovar účtovať. V prípade kladného vybavenia reklamácie bude následne vystavený dobropis. ÚPLNOSŤ A STAV TOVAR SI SKONTROLUJTE ihneď pri prevzatí OD zásielkovú službu! Na neskoršie reklamácie nebude brať zreteľ!

Ceny zboží
Prevádzkovateľ internetového obchodu je registrovať firma v Českej republike. Cena tovaru je zobrazená u každého ponúkaného produktu cez internetový obchod predávajúceho v Euro. Tovar je majetkom kupujúceho až v okamihu plného zaplatenia kúpnej ceny (u bezhotovostných platieb sa za zaplatenie považuje doba, keď sa predávajúcemu čiastka prevedie na účet). predajný doklad
Prodejný doklad
- Faktúra k tovaru - Vám bude zaslaný s tovarom. Doklady majú všetky náležitosti v súlade s platnými právnymi predpismi. !! POZOR !! Jedná sa o originály. Faktúry už nebudú zaslané poštou

Vybavenia Reklamácie a záruka
Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasí s Obchodnými podmienkami internetového obchodu PV Plast spol. s r.o. V prípade, že tovar nie je prevzatý osobne, rozumie sa prevzatím tovaru okamžik jeho odovzdanie prvému prepravcovi. Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené pri preprave tovaru, nesprávnym používaním tovaru, jeho poškodením kupujúcim alebo treťou osobou. V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu. Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom. V prípadoch, keď niektorý výrobca predĺži u svojich výrobkov záručnú dobu, platí záruka stanovená príslušným výrobcom. Záruka zaniká v nasledujúcich prípadoch:
 • Vypršela-U reklamovaného tovaru záručná doba pred dňom uplatnenia reklamácie.
 • Nevhodným Používaním tovaru.
 • Nedodržením Pokynov stanovených výrobcom či dodávateľom.
 • Neodbornou Inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, mechanickým poškodením, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
 • Tovar Bolo poškodené živlami.

Vybavenie reklamácie
Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť bez zbytočného odkladu a o zistených chybách do 3 dní písomne ​​informovať predávajúceho. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené rozdiely v množstve či druhu, prípadné vady tovaru, tj. Musí uviesť o aké chyby sa jedná a ako sa prejavujú, doložiť fotodokumentáciu. K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení a dodaní tovaru, ktorého vady sú reklamované. Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka v čo najkratšom čase od obdržania reklamácie, o postupe vybavenia. Vždy je potrebné písomného vyhotovenia protokolu o zistených závadách a forme ich odstránenia, doporučujeme kupujúcemu si táto potvrdenie uchovávať po dobu platnosti záruky. Reklamácia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 mesiaca odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.
Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok a reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania objednávky, tiež platnú cenu objednaného tovaru uvedenú v katalógu Internetového obchodu, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Cena tovaru uvedená v katalógu internetového obchodu platia vždy len do okamihu jej zmeny. Rozhodná je cena tovaru uvedená v katalógu internetového obchodu v okamihu odoslania objednávky. NUTNÁ ZÁLOHA !!!! - PRI OBJEDNÁVKE NAD 200 € JE NUTNÉ zložiť zálohu 50% Z konečnej sumy. Neprevzatia zásielky: V prípade neprevzatia zásielky je podľa platných obchodných podmienok kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu výdavky spojené s vybavovaním objednávky v plnej výške (dopravné v oboch smeroch + balné).

Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňa 1. 11. 2016.
© 2008 - 2019 PV Plast spol. s r.o., Mikoláše Alše, 757 01 Valašské Meziříčí, Tel.: +420 734 424 376, +420 734 412 442, e-mail: obchod@pvplast.cz


Webdesign by Spaneco